Zaznacz stronę
Promocja!

E-BOOK Ewolucja zamiast rewolucji. Przewodnik po demokracji oddolnej w Polsce PL/ENG

79.00 49.00

Dlaczego więc mniejszość ma rządzić większością, a nie na odwrót?

Niniejsza książka ma na celu przedstawienie modelu sprawowania władzy oddolnej w Polsce i udowodnienie Czytelnikowi, że nie jest on utopią, ale (być może) dziejową szansą dla Narodu Polskiego. Przy czym warto zaznaczyć, że nie chodzi tu o rewolucję, lecz raczej o ewolucję polskiego systemu polityczno-decyzyjnego. Jest to próba znalezienia rozwiązania na drodze poszukiwań lepszego i bliskiego obywatelom modelu funkcjonowania państwa polskiego.

Krytyka aktualnie istniejącej polskiej semidemokracji, a więc połowicznej demokracji, jest w Polsce na porządku dziennym, co nie powinno dziwić. Jak dotąd nie zaproponowano jednak modelu, którego wdrożenie pozwoliłoby na odejście od elitarnego i odgórnego rządze-
nia państwem, z uwzględnieniem roli społeczeństwa jako suwerena w procesie współrządzenia i współdecydowania o kierunku rozwoju
polskiego państwa. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie komplementarnego modelu ustroju w Polsce, prezentującego formy demokracji oddolnej. Ów model oparty został w dużej mierze na sprawdzonych w praktyce doświadczeniach szwajcarskich, a zatem prezentowane w tym przewodniku tezy w żadnym wypadku nie zostały „wyssane z palca”.

“Możliwość współrządzenia państwem przez obywateli dla obywateli to nie przejaw dobrej woli rządzących wobec rządzonych, lecz realizacja demokratycznego prawa suwerena – obywateli.”

Spis treści:
WSTĘP ……………………………………………… 7
1. Potrzeba zmiany?…………………………………… 11
2. Odpowiedzialność polskich polityków………………….. 17
3. Demokracja, ale jaka?……………………………….. 21
4. Dlaczego demokracja oddolna? ……………………….. 25
5. Referendum……………………………………….. 29
6. Inicjatywa obywatelska ………………………………. 37
7. Weto obywatelskie ………………………………….. 45
8. Zmiana układu sił w polskim systemie politycznym ………. 51
Posłowie …………………………………………….. 55
Aneksy………………………………………………. 59
Najczęściej zadawane pytania ……………………………. 59
Podstawowe pojęcia……………………………………. 63
Uproszczony schemat oddolnej demokracji w Polsce. ……….. 64
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(art. 4, 7, 90, 118, 125, 170, 221, 235) ………………………… 65
Spis rysunków ……………………………………….. 68

Mirosław Matyja 2019
Ewolucja zamiast rewolucji. Przewodnik po demokracji oddolnej w Polsce
Korekta i redakcja językowa: Joanna Fifielska
Skład i łamanie: Lena Wójcik
Konwersja: INKPAD

ISBN 978-83-941839-2-9

Kategoria: